Nogle af de vigtigste helt konkrete formål i Mælkebøttecentrets institutioner er at:

 • Skabe mønsterbrydere
 • Forebygge selvmord
 • Forebygge seksuelt misbrug
 • Forebygge kriminalitet blandt unge

Vi medvirker til at styrke børnene, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de lever i.

En væsentlig del af formålet er, at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt. Indsatsen skal blandt andet medvirke til at bryde den negative sociale og negative psykologiske arv.

VÆRDIGRUNDLAG

Nøgleordene i arbejdet på centret er

 • Dialog
 • Gensidig menneskelig respekt og
 • Konfliktløsning

vi forsøger at lære børnene at bruge sproget frem for at  slå – eksempelvis er mobning forbudt på centrets institutioner, og der arbejdes meget med konfliktløsning blandt børnene. For i Mælkebøttecentret skal der være plads til alle. Her er voksne, der er til at stole på, omsorgsskabende voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

Indholdet i det pædagogiske arbejde tager højde for de særlige behov (nærhed, omsorg, struktur, forudsigelighed, troværdighed, tillid, at kunne lytte), som omsorgssvigtede børn og unge har.

Værdierne tager højde for de særlige behov som omsorgssvigtede børn og unge har:

 • Nærhed
 • Omsorg
 • Struktur
 • Forudsigelighed
 • Troværdighed
 • Tillid
 • At have en der lytter til én og forstår én.

De ressourcestærke børn, der kommer i Mælkebøtten, er også en del af dette fællesskab – De ressourcestærke børn får en social indsigt om, at ikke alle børn har det godt og samtidig får de forståelse for hensynet til de, der er svage og at det nytter noget at være en god kammerat.

De generelle mål og visioner i Mælkebøttecentret:

form1


De specifikke mål og visioner i Mælkebøttecentret:

 

form2
 
Grundbegreberne vi ønsker at give børnene er:

 • Tryghed: At give børn og unge kærlighed, tryghed, faste og forudsigelig rammer.
 • Fælleskab: Børnene skal opleve, at de betyder noget for nogen og at de er nødven-dige.
 • Identitet: At skabe åbenhed om og accept af, at børn og unge i perioder kan være ud¬sat for livsvilkår, som er svære for dem at være i.
 • Tillid: At børn og unge får en grundlæggende tillid til, at de kan stole på voksne og at de oplever at der er hjælp at hente.
 • Anerkendelse: At børn og unge gives mulighed for at påvirke deres hverdag, ved at give udtryk for egne behov og ønsker, samt at de oplever værdi i at være sig selv.
 • Ansvar: At børnene lærer at tage ansvar, holde aftaler, være en man kan stole på og være en god kammerat.