Procedure for anbringelse i Mælkebøttecentrets institutioner

Afgørelser om anbringelse, udskrivning og hjælpeforanstaltninger.

Det er kommunerne som myndighed, der har den juridiske kompetence til at træffe afgørelser om anbringelse, ændring af anbringelsessted og udskrivning af børn og unge i Mælkebøttecentrets institutioner samt øvrige hjælpeforanstaltninger for de pågældende børn og unge, jævnfør Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 med senere ændringer om hjælp til børn og unge.

Såfremt Mælkebøtten i forbindelse med den sociale og psykologiske udredning vurderer, at en egnet placering af barnet vil være i en af Mælkebøttecenterets underliggende institutioner, kan der efter aftale med sagsbehandleren, foretages en intern flytning af barnet.  

Anmodning om anbringelse og visitation

Såfremt en kommune ønsker anbringelse af et barn i et af Mælkebøttecentrets institutioner udfyldes et særligt skema, og forespørgslen sendes via mail til centrets visita­tionsudvalg, med oplysninger om barnets navn, alder, årsag til anbringelsen, familieforhold, skole/daginstitution, forventet længde af opholdet og andre relevante oplysninger. Mælkebøttecentret har udarbejdet skema til disse oplysninger. Visitationsudvalget består af:

  • Direktør, Nuka Fleischer Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Leder, Mælkebøtten Edith Nordbeck Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Leder, Ilasiaq Lena Kielsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Leder, Allu Pilu Noahsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ud fra disse oplysninger vurderer visitationsudvalget i Mælkebøttecentret, om de tilbud, institutionerne har, vil kunne tilgodese barnets behov for et ophold i den pågældende institution. Det er visitationsudvalgets beslutning om barnet kan anbringes i et af Mælkebøttecentrets institutioner og tilbagemelding gives hurtigst muligt. Såfremt der ikke er ledige pladser, kan barnet blive skrevet op på en venteliste.

Du kan lave en anvisning ved at bruge denne blanket, eller ved at trykke her.

Ligeledes er det kommunernes ansvar ved anbringelsen, at sørge for at de fornødne ting som barnet har brug for, medbringes til institutionen, så som tøj, ting til personlig hygiejne, evt. medicin, skoletaske, skolebøger og fx yndlingsbamsen.

Inden anbringelsen afholdes et handleplanmøde med repræsentanter fra den anbringende kommune og Mælkebøttecentret om opgaver, forventninger og eventuelle konkrete tiltag eller hensyn, der vedrører barnet – eksempelvis samværsaftaler med forældrene, støtte i skolen eller andre foranstaltninger og sagsbehandleren udarbejder en handleplan, som tilsendes institutionen Såfremt det ikke er muligt at holde dette møde inden anbringelsen, afholdes det umiddelbart efter anbringelsen. Møderne kan foregå telefonisk eller via Skype.

Det er sagsbehandleren der har den primære kontakt med forældrene og har ansvar for at indgå aftalerne omkring anbringelsen, og hvor meget kontakt der skal være mellem barn og forældre. Forældre er velkomne til at at ringe eller besøge børnene på institutionerne, men kun efter aftale med sagsbehandleren. Generelt henvises til den anbringende kommunes socialforvaltning ved forældrehenvendelser. Sagsbehandlerne har dog mulighed for at uddelegere til Mælkebøttecentret at etablere de konkrete aftaler med forældrene om samvær.

Såfremt Mælkebøttecentret kan konstatere, at et barn efter anbringelse ikke er omfattet af målgruppen sørger den anbringende kommune i samråd med Mælkebøtte­centret for at finde en anden og mere egnet anbringelse, der kan tilgodese barnets behov. Såfremt barnets problemstilling er af en sådan karakter, at det fordrer ekstra personaleressourcer kan Mælkebøtten ansøge den anbringende kommune om at få udgifterne dækket til dette.

Indskrivning

Efter nærmere aftale afleverer den anbringende kommunes sagsbehandler og evt. forældrene barnet i den af Mælkebøttecenterets bo-enheder, hvor barnet skal anbringes. Indskrivningspapirer og oversigt over hvad barnet medbringer udfyldes sammen med medarbejder fra institutionen. Indskrivningsgebyr aftales særskilt. Oplysninger om barnet bruger medicin, har allergi eller andre sygdomme gives samtidig. Mælkebøtten udpeger en primær kontaktperson og en sekundær kontaktperson for barnet.